Výrobci
Odběr novinek

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákupy v internetovém obchodě
firmy TOPSPINSHOP

se sídlem Hornoměcholupská 564, 109 00 Praha 15, IČ: 65427378 DČ:7409130091

(dále jen „TOPSPINSHOP“)

 

platné od 1.1.2014

 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi firmou TOPSPINSHOP a kupujícím a platí pro nákupy v internetovém obchodě firmy TOPSPINSHOP provozovaném na stránkách www.topspinshop.cz (dále jen „web“).
2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
3. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s firmou TOPSPINSHOP nebo s ní jinak jedná.
4. Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely ustanovení § 1963 zákona č. 89/2013, občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky, a pokud nejsou práva a povinnosti smluvních stran vzniklá z nákupů v internetovém obchodě firmy TOPSPINSHOP upraveny těmito VOP, řídí se občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se i zákonem č. 634/1994 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Protože smlouvy budou uzavírány prostřednictvím webu, sděluje TOPSPINSHOP tímto kupujícím následující informace:

Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby operátora, tedy že internetové a telefonické připojení je dle podmínek operátora kupujícího a TOPSPINSHOP si neúčtuje další poplatky

TOPSPINSHOP požaduje úhradu celé kupní ceny nebo zálohy před poskytnutím svého plnění kupujícímu

TOPSPINSHOP uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, nebo takové smlouvy zprostředkovává. Nejkratší doba, po kterou bude smlouva strany zavazovat, je 30 dnů, a u smluv zprostředkovaných je na webu uvedena doba, po kterou bude smlouva strany zavazovat včetně údajů o ceně nebo o způsobu jejího určení

U smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, je na webu uveden údaj o ceně nebo o způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná

Ceny zboží a služeb jsou na webu uvedeny včetně DPH i bez DPH včetně všech poplatků stanovených zákonem, ale náklady na dodání se liší podle zvoleného způsobu dodání a způsobu úhrady. Při osobním odběru se náklady na dodání neúčtují

U smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, jsou na webu uvedeny údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle druhého bodu

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být pro svoji povahu vráceno obvyklou poštovní cestou

Při odstoupení od smlouvy je kupující povinen uhradit poměrnou část ceny, pokud je předmětem smlouvy poskytování služeb, jejichž plnění již začalo

Stížnosti spotřebitelů vyřizuje reklamační oddělení a spotřebitel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního rozpočtu

  

III. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

1. Protože je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku v internetovém obchodě firmy TOPSPINSHOP, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.
2. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.
3. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel požadovat mimo jiné na adrese provozovny prodávajícího nebo zaslat elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího
reklamace@Topspinshop.cz (Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript)
4. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
6. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
7. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

  

IV. Kupní smlouva

1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží nebo služby na webových stránkách firmy TOPSPINSHOP. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky firmou TOPSPINSHOP. Toto přijetí TOPSPINSHOP neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na jím zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky firmou TOPSPINSHOP. Za případné chyby při přenosu dat nenese TOPSPINSHOP odpovědnost. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Uzavření smlouvy TOPSPINSHOP obratem potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na e-mail, který zadal kupující.
2. Před zasláním objednávky firmě TOPSPINSHOP je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
3. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu firmy TOPSPINSHOP kupujícímu s tímto jeho návrhem.
4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a je mu dána možnost se s nimi seznámit.
5. TOPSPINSHOP si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
6. TOPSPINSHOP si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. TOPSPINSHOP zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na účet nebo adresu.
7. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

V. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.
2. TOPSPINSHOP odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména TOPSPINSHOP odpovídá kupujícímu, že v době, kdy věc převzal:

má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které TOPSPINSHOP nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy

se věc hodí k účelu, který pro její použití TOPSPINSHOP uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu TOPSPINSHOP nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že TOPSPINSHOP nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností firmy TOPSPINSHOP za vady může upravit reklamační podmínky firmy TOPSPINSHOP.
8. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že TOPSPINSHOP neobdržela od kupujícího veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (především části zboží, jiných podkladů apod.). TOPSPINSHOP je povinna si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

  

VI. Ochrana osobních údajů

1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi firmy TOPSPINSHOP po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití a TOPSPINSHOP je nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
3. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření firmou TOPSPINSHOP archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

VIII. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje TOPSPINSHOP prostřednictvím elektronické adresy reklamace@Topspinshop.cz
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle TOPSPINSHOP na elektronickou adresu kupujícího.
2. TOPSPINSHOP je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách firmy TOPSPINSHOP v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a firmou TOPSPINSHOP archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
4. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
5. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014